Odhad hodnoty nehnuteľností

 • rodinné domy, chaty, chalupy, garáže
 • príslušenstvo stavieb 
 • pozemky podľa charakteru
 • byty a nebytové priestory
 • prevádzkové a administratívne budovy
 • výrobné haly a skladovacie haly
 • výrobné, obchodné a poľnohospodárske areály
 • rozostavané stavby
 • poškodené stavby

Efektívnosť

Spracovanie znaleckého posudku, čo v najkratšom čase

Kópie posudkov

Uchovávame všetky kópie posudkov, pre opakované potreby klienta

Konkrétnosť

Znalecký posudok je vždy vypracovaný pre konkrétny účel.

Znalecký posudok je vždy vypracovaný pre konkrétny účel. Každý účel má svoje špecifiká, ktoré sa musia dodržiavať. Medzi bežné účely patria:

 • prevod nehnuteľnosti
 • záložné právo (pre potreby zabezpečenia úveru v banke)
 • dedičské konanie
 • nájom pozemkov
 • nepeňažný vklad do spoločnosti
 • zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • reálna deľba nehnuteľností
 • určenie hodnoty vecných bremien (napríklad právo prechodu, prejazdu)
 • exekučné konanie

Neváhajte a kontaktuje nás pre viac informácií

Ing. Miroslav Šatara

+421 902 933 823

miroslav@satara.sk

Banská Bystrica, Bronzová 16